Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Konkrétní kroky mapování navážou na Strategii komunikace a participace ve městě (opatření P.A a P.B). Opatření zahrnuje přípravu metodiky, vlastní postupně prováděné mapování s participací obyvatel, jeho pravidelné aktualizace a průmět výstupů do OIS města Český Krumlov (mapového systému města), kde budou k dispozici pro tvorbu konkrétních projektů, územně plánovacích dokumentů, management plánu (opatření C.B) a marketingové strategie města a mohou být využívány turisty (opatření C.I) i veřejností. Je důležité, aby mapování probíhalo v intenzivních úsecích se skupinovými diskuzemi, aby se snížily nároky na kapacitu úřadu, které by při individuálních jednáních a kontinuálním sběru byly příliš vysoké. Mapování bude probíhat v součinnosti s odbornými pracovišti památkové péče (NPÚ v Č. Budějovicích) a životního prostředí (CHKO Blanský les).

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.2, C.4.5, D.1.1

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.3, C.1.4, C.1.5, P.4.2

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, OPZ – Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)

Obsahem bude prověření a návrh dotvoření vycházkových okruhů a s nimi souvisejících atraktivit (vyhlídek a vyhlídkových cest, příměstských lesoparků či prostor pro sport, naučných zastavení a cest apod.). Velmi vhodné může být propojení s územní studií krajiny pro ORP, která rozšíří koordinaci za správní hranice.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.1.3, C.1.5

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.5

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, OPZ – Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)

Jedná se o dlouhodobou spolupráci i spolupráci na konkrétních projektech. Případně vznik nového či využívání stávajícího multifunkčního kulturního prostoru - velký (ideálně dělitelný) sál pro konání kulturních akcí pro veřejnost (večery s dechovkou pro seniory, maturitní plesy, tématické hudební a taneční večery, atd.) s cenově dostupným nájmem.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.3

Možnost dotací: JČK - Podpora kultury

Jedná se o rozšíření možností přístupu k řece a vytvoření kvalitního velkého koupaliště pro místní i turisty. V návrhovém horizontu dostačuje zajištění pozemku a získání stavebního povolení.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.6

Opatření vytvoření prostoru pro využívání stávajících sportovišť a hřišť pro starší děti, případně seniory, turisty i ostatní občany mimo organizované sportovní kluby a doplnění nových možností ve veřejných prostranstvích (např. “seniorské hřiště”, lezecká stěna/boulder, hřiště pro malé sporty). A dále usnadnění využití pomocí zprostředkování informací o těchto možnostech turistům i místním.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.5

Možnost dotací: JČK - Podpora sportu

Proběhne mapování prostranství a prostor vhodných k pořádání kulturních, společenských, sousedských, volnočasových a alternativních aktivit včetně vytipování nových možností. Bude se týkat jak prostor ve vlastnictví města, tak jiných subjektů. Jedná se o jednoduchou inventarizaci možností i potenciálů, sloužící jako podklad pro plánování akcí i úprav veřejných prostranství a kulturní a sportovní infrastruktury. Následně bude vzniklá databáze zveřejněna (na webu města, sociální sítě, soudobé aplikace) s jasnými podmínkami využití a případnými cenami a kontakty na správce a v průběhu času průběžně aktualizována.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.5, C.4.2, P.1.7, P.3.4, P.3.6

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

C.4.1  Existuje zmapování potřeb různých věkových skupin obyvatel z hlediska volnočasové infrastruktury.

C.4.2  Rozšiřuje se nabídka aktivit i pro turisty v parcích, ve veřejném prostoru, sportovních zónách a přilehlém okolí Krumlova, které jsou přístupné místním i turistům a informace o nich jsou veřejně dostupné. Jsou realizovány úpravy, které zajistí podmínky pro naplnění dosud nenaplněných potřeb ve veřejných prostranstvích a sportovní zóně dle priorit z mapování dle C.4.1. Tyto úpravy jsou vybrány participativním rozpočtováním na který je uvolněno alespoň 2 % z kapitálového rozpočtu města.

C.4.3  Existuje kulturně společenské centrum (univerzální prostor pro akce umožňující reprodukovaný zvuk) (možno spojit s konferenčním centrem nebo sportovním využitím apod.).

C.4.4  U každé investice do nové infrastruktury užívané turisty existuje analýza/rozvaha, jaká pozitiva přináší rezidentům a jaká návštěvníkům. Každoročně v rámci hodnocení naplňování strategického plánu vznikne zpráva o investicích do infrastruktury města, kde jsou benefity pro rezidenty souhrnně specifikovány a je zveřejněna.

C.4.5  Došlo k rozšíření nabídky vyžítí v parcích, veřejném prostoru a sportovní zóně ke koupání , kultuře a sportu pro místní i turisty o tři projekty (nové propagované možnosti).

C.4.6  Došlo k rozšíření možnosti venkovního koupání

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"