O projektu Krumlov sobě

Říjen 2017

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo Akční plán města Český Krumlov na jednání 19. 10. 2017 v poměru 16 hlasů, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Září 2017

Po zapracování připomínek byl akční plán připraven pro zasedání zastupitelstva města a byl rovněž podkladem pro tvorbu rozpočtu na rok 2018.

Červenec - Srpen 2017

V prázdninových měsících měli občané příležitost vyjádřit se k projektovým listům prostřednictvím dotazníků na webových stránkách Krumlov sobě. Zároveň mohli projevit zájem o účast na samotné přípravě a realizaci vytipovaných projektů.

Červen 2017

V červnu měli prostor k zaslání připomínek k projektovým listům akčního plánu zastupitelé, radní města a předsedové komisí rady města.

Duben - Květen 2017

Po únorových a březnových setkáních pracovních skupin, kde vznikaly projektové listy k jednotlivým opatřením strategického plánu, byly konkrétní projekty dopracovávány vybranými zodpovědnými osobami. Poté se k provedeným úpravám mohli vyjádřit členové pracovních skupin.

Leden 2017

Členové jednotlivých pracovních skupin byli osloveni k účasti na plánovaných setkáních k přípravě Akčního plánu města konajících se v průběhu února - března 2017. V Akčním plánu by měly být rozpracovány jednotlivá opatření strategického plánu do konkrétních úkolů a akcí. Akční plán by měl být hotov a schválen nejpozději do konce června 2017. Termíny schůzek tří pracovních skupin, které vypracovávají akční plán pro strategické oblasti:

  • OTEVŘENÉ MĚSTO: 17. 2. a 21. 2. 2017
  • CENTRUM A CESTOVNÍ RUCH: 7. 2., 14. 2. a 24. 2. 2017
  • DOPRAVA:  8. 2., 28. 2. a 14. 3. 2017

Prosinec 2016

Opatření strategického plánu by měla být promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. Původně byl předpoklad, že akční plán bude sestaven do konce tohoto roku, ale to se z časových důvodů nepodařilo uskutečnit. Po jednání s architektem Petrem Klápštěm, který tým metodicky při tvorbě AP opět povede, byl konečný termín jeho projednání a schválení posunut o půl roku (do 30. 6. 2017).

Tvorba akčního plánu s úvodním školením participace bude opět probíhat ve třech pracovních skupinách, které tvoří zaměstnanci městského úřadu, členové přípravného týmu strategického plánu a aktivní jednotlivci.

Ještě letos se uskutečnily dvě schůzky pracovních skupin, 2. a 6. prosince proběhla jednání o tématech konkrétních participativních projektů. Videozáznam z jednání k dispozici zde.

Říjen 2016

Návrh strategického plánu byl představen a projednán na jednání zastupitelstva města v úterý 4. října od 17.30 hodin ve Velkém sálu v Klášterech Český Krumlov za účasti široké veřejnosti. Občané měli možnost, vyjádřit se k návrhu strategického plánu před zastupiteli před jeho schválením. Strategický plán města Český Krumlov byl schválen všemi přítomnými zastupiteli! Prezentace strategického plánu je k dispozici zde.

Květen - září 2016

Na základě výstupů z dubnového projednávání vznikají tři pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeni lidé se zájmem o téma - občané, podnikatelé, úředníci i politici.

Týmy dále detailněji řeší hlavní zájmové oblasti života města, jež byly označeny veřejností jako nejdůležitější. První oblast se věnuje obrazu města a cestovnímu ruchu, centru, a soužití obyvatel s turisty. Druhým tématem, které si Krumlováci vybrali jako stěžejní, je komunikace s městem, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů. Třetí skupina zpracovává téma dopravy po městě, propojení centra a okolí.

Pracovní skupiny v každé oblasti dávají dohromady cíle, čeho ve městě dosáhnout a opatření, která k tomu povedou. 24. května, 15. a 22. června jedná skupina o dopravě, 31. května, 20. a 29 června se schází tým, který řeší obraz města a cestovní ruch a skupina zpracovávající téma komunikace a otevřeného města jedná 3., 21. a 30. června.

Tím je vytvořen základ pro sestavení návrhu strategického plánu, který připomínkují zastupitelé, členové komisí rady města a výborů zastupitelstva. 20. září se koná pracovní jednání zastupitelstva, kde zastupitelé předkládají další podněty k dokumentu. 28. září je návrh strategického plánu za účelem připomínek veřejnosti zveřejněn, a poté bude předložen zastupitelstvu města k projednání a schválení.

Duben 2016

Krumlov sobě. Právě za tímto názvem stojí kampaň, která je součástí tvorby nového strategického plánu města. Město Český Krumlov zve občany, podnikatele a přátele města, aby se zapojili do rozhodování o využití města a jeho přilehlého okolí. Město tímto způsobem chce získat informace, aby své následné rozhodnutí opřelo o vyjádření většiny obyvatel.

V pátek 22. dubna od 16.00 hodin a v sobotu 23. dubna od 9.00 hodin se v kině Luna uskutečňuje veřejné projednávání zpracování nového strategického plánu.

Únor 2016

Český Krumlov připravuje zpracování nového strategického plánu rozvoje města, jeho poslední verze je totiž stará více než osm let. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Vyhodnotit, co se v posledních deseti letech povedlo, co nikoliv, zeptat se občanů, podnikatelů a všech, kteří se účastní života města, jak se jim ve městě žije a podniká, kde vidí rezervy města, co by chtěli změnit, kam by se město mělo ubírat. Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města.

 

 

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"