Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Konkrétní kroky mapování navážou na Strategii komunikace a participace ve městě (opatření P.A a P.B). Opatření zahrnuje přípravu metodiky, vlastní postupně prováděné mapování s participací obyvatel, jeho pravidelné aktualizace a průmět výstupů do OIS města Český Krumlov (mapového systému města), kde budou k dispozici pro tvorbu konkrétních projektů, územně plánovacích dokumentů, management plánu (opatření C.B) a marketingové strategie města a mohou být využívány turisty (opatření C.I) i veřejností. Je důležité, aby mapování probíhalo v intenzivních úsecích se skupinovými diskuzemi, aby se snížily nároky na kapacitu úřadu, které by při individuálních jednáních a kontinuálním sběru byly příliš vysoké. Mapování bude probíhat v součinnosti s odbornými pracovišti památkové péče (NPÚ v Č. Budějovicích) a životního prostředí (CHKO Blanský les).

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.2, C.4.5, D.1.1

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.3, C.1.4, C.1.5, P.4.2

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, OPZ – Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)

Opatření zahrnuje vzájemnou koordinaci MP městské památkové rezervace, MP celého území města i mimo památkovou rezervaci a MP NKP Zámek Č. Krumlov jakožto základních nástrojů péče o dědictví do jednoho souvisejícího celku včetně naplánování konkrétních kroků pro odstraňování rozporů s požadavky UNESCO. V rámci přípravy MP bude vytvořen konzultační tým složený z odborníků pro danou problematiku a práce budou probíhat v úzké spolupráci s orgány památkové péče a životního prostředí.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.1.3

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.1, C.1.4, C.1.5

Možnost dotací: MKČR - Program podpora pro památky UNESCO, MKČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Náplň konkrétních kroků v rámci opatření vyplyne z Management plánu vzniklého opatřením C.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.1.1

Možnost dotací: MKČR - Program podpora pro památky UNESCO

Obsahem bude prověření a návrh dotvoření vycházkových okruhů a s nimi souvisejících atraktivit (vyhlídek a vyhlídkových cest, příměstských lesoparků či prostor pro sport, naučných zastavení a cest apod.). Velmi vhodné může být propojení s územní studií krajiny pro ORP, která rozšíří koordinaci za správní hranice.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.1.3, C.1.5

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.5

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, OPZ – Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)

Jedná se o nové či obnovené drobné infrastrukturální projekty (stezky, cesty, vodní prvky či plochy apod.) a jejich propagaci a interpretaci pro návštěvníky (naučné stezky, on-line informace, geocashing apod.) Směřuje k naplnění ukazatele

Směřuje k naplnění ukazatele: C.1.4, C.4.2

Možnost dotací: OPŽP - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny (obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem)

Jedná se o popularizační a motivační činnost vycházející z pravidel navržených v Management plánu (opatření C.B). Součástí je formulování zásad pro veřejnost srozumitelným způsobem a šíření inspirace a příkladů dobré praxe, oceňování dobré praxe, pomoc s hledáním možností dobrých řešení investorům a architektům.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.1.3

Možnost dotací: JČK - Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 2 - Podpora tvorby a propagace nových produktů cestovního ruchu

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

C.1.1  Město Český Krumlov je zapsáno na Seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO bez rizik ohrožujících tento zápis dle monitorovacích zpráv UNESCO.

C.1.2  Město aktivně vyhledává zajímavé památkové a přírodní potenciály na území města a jeho okolí a má vytvořené nástroje k jejich ochraně a využití pro místní i návštěvníky. Identifikované hodnoty a potenciály jsou prezentované ve veřejně dostupné mapě.

C.1.3  Město má zpracovaný Management plán památky UNESCO. Navazuje na něj plán péče o přírodní a kulturní dědictví pro části města, které územně nespadají pod MP UNESCO. Plnění obou je pravidelně (1xročně) vyhodnocováno a plán aktualizován.

C.1.4  Postupně jsou zpřístupňovány nové atraktivity přírodního a kulturního dědictví ve správním území města. Na základě identifikovaného potenciálu vznikne alespoň 5 nových atraktivit pro místní i turisty a bude pro ně zavedena ochrana v plánu péče nebo územním plánování.

C.1.5  Zelené okolní horizonty města jsou nezastavitelné a nezastavěné a je tam umožněn vstup obyvatelům a návštěvníkům města.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"