Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Zachování bytů ve veřejném vlastnictví garantuje, že nebudou rušeny a budou využívány skutečně pro bydlení, jejich rekonstrukce zajistí nezbytnou atraktivitu pro nájemníky.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.1

Město prostřednictvím pronájmů objektů vlastněných ČKRF kultivuje a podporuje nabídku služeb a maloobchodu dle potřeb obyvatel. Činností ČKRF podporuje také další městotvorné aktivity podporující život a aktivity v centru a veřejných prostranstvích.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.2

Jedná se o úpravu a doplnění informačních kanálů na základě Strategie komunikace a participace. V oblasti informování o plánovaných změnách, kulturních, společenských akcích budou identifikovány priority, kde bude standardní informování doplněno intenzivnější kampaní a ty se promítnou do využívání informačních kanálů města - tisku (KUK, Noviny města Ćeský Krumlov), Internetu (Facebook, webové stránky města, zasílání aktualit s možnost tématického výběru zasílaných informací) i informačního centra pro občany či jiných tiskovin. Průběžně bude sledována funkčnost informačních kanálů, součástí je i pravidelné sledování, zda a jak snadno se různé skupiny dostanou k informacím a zapracování zjištění.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.5, C.2.6, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5

Možnost dotací: IROP - eGovernment I.

Proběhne mapování prostranství a prostor vhodných k pořádání kulturních, společenských, sousedských, volnočasových a alternativních aktivit včetně vytipování nových možností. Bude se týkat jak prostor ve vlastnictví města, tak jiných subjektů. Jedná se o jednoduchou inventarizaci možností i potenciálů, sloužící jako podklad pro plánování akcí i úprav veřejných prostranství a kulturní a sportovní infrastruktury. Následně bude vzniklá databáze zveřejněna (na webu města, sociální sítě, soudobé aplikace) s jasnými podmínkami využití a případnými cenami a kontakty na správce a v průběhu času průběžně aktualizována.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.5, C.4.2, P.1.7, P.3.4, P.3.6

Jedná se o nastavení možnosti, jak zařadit informování o sousedských a dalších menších akcích občanů a občanských spolků a aktivních skupin mezi sebou do informačních kanálů města.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.4, C.2.5, P.2.5, P.3.4, P.3.7

V rámci participativního rozpočtu je veřejným hlasováním rozděleno menší procento (například 2%) z kapitálového rozpočtu města na úpravy na veřejných prostranství a komunitní akce navržené obyvateli. To podporuje a odměňuje aktivitu a zájem o své okolí.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.1, C.2.5, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5, P.3.6, P.3.7, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.4.5, P.4.6, P.4.7

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

C.2.1  Počet obyvatel centra zůstává stejný nebo roste.

C.2.2  Veškeré bytové kapacity ve vlastnictví ČKRF jsou obsazeny.

C.2.3  Nesnižuje se počet objektů vlastněných městem (ČKRF) a počet bytů v nich

C.2.4  Roste obliba návštěv v centru (nad rámec statistické chyby).

C.2.5  Roste počet sousedských setkání a party v centru a v dalších zajímavých částech Krumlova (např. Starý Plešivec….) alespoň o 1 akci za rok.

C.2.6  O každé participativní a sousedské akci a jejím konání je zveřejněna informace o průběhu a u participativních akcí také o tom, co se stane s jejím výstupem.

C.2.7  Fungující komunitní život se objeví ve většině propagace Českého Krumlova jako další „lákadlo“, důvod návštěvy ČK.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"