Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.E.1 Zajištění správy všech geografických dat na jednom místě a v časových řadách včetně personálního zajištění

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmiňuje projektC.A.1, C.I.1, D.P.1, P.E.2, P.H.1

Anotace

Pro evidenci participativně získaných dat, jejich zveřejňování jako open-data a odpovědné rozhodování je třeba spravovat všechna data v jednotné struktuře přístupné různým odborům. Taktéž je to třeba pro aktualizace a vyhodnocování koncepčních dokumentů - územního plánu, územně analytických podkladů, dopravní koncepce, marketingové strategie destinace apod. Za tímto účelem je vhodné vytvořit pozici správce GIS, který bude jednotný datový sklad spravovat

Výstup na konci

Aktuální data jsou aktuální a uložena v jednotné struktuře na jednom místě, je obsazena pracovní pozice správce dat (správce GIS).

Zodpovědná osoba

Zdeněk Moravec, Ing.
380766108, zdenek.moravec@ckrumlov.cz
datový analytik, správce GIS, Odbor informatiky
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Prosinec 2018: Pracovní pozice správce GIS vytvořena v prosinci 2017 (Zdeněk Moravec).
Mapování zodpovědností jednotlivých odborů za data - který referent kterého odboru je zodpovědný za jaká data v GIS. Jmenování tohoto referenta jako klíčové osoby pro komunikaci se správcem GIS.
Nastavení metodiky pro tyto správce dat, zaškolení v GIS.
Mapové aplikace nad existujícími daty možno vytvářet dle potřeb odborů (buď s prostředky města - ArcGiS Online nebo na zakázku - T-Mapy)

Prosinec 2019: Geoportál města je dále rozvíjen, jak po stránce aplikační, tak z pohledu datových sad. Mapové aplikace jsou optimalizovány dle námětů uživatelů nebo po konzultacích s dodavatelem. Nové datové sady jsou vytvářeny na základě práce odborů (zimní údržba, parkovací automaty), na základě změn v zákonech a nařízeních (Evidence závazných stanovisek, Zóny placeného stání) nebo na žádost vedení města (Sportování v mapě). Aktualizace dat je postupně předávána do zodpovědných odborů. Při mapování existujících procesů na úřadě se ukázalo, že se nedá jednoznačně definovat zodpovědnost konkrétní osoby za konkrétní datovou sadu/vrstvu. Každá datová sada/vrstva se používá při různých procesech a dotýká se více odborů, v různém časovém období. Řešením je integrovat GIS do organizačních procesů. Je třeba neustále přesvědčovat spolupracovníky o přínosu GIS v jejich práci. Nabízená řešení nebo postupy nachází uplatnění jen krátkodobě nebo jen u jednotlivců (pasport komunikací jen pro dopravu, poznámky v mapě jen pro pokročilé zájemce, VITA v mapě jen pro ÚP, mapa ve VITĚ jen pro pár referentů SÚ).

Základním předpokladem je poptávka ze strany vedení organizace a odborů. GIS není v organizaci vnímán a předkládán jako součást informačních systémů, ale jen jakási nadstavba standardní a zažité práce odborů. Většina spolupracovníků používá GIS jen po zaúkolování vedoucím. Chybí integrace do pracovních procesů. Navenek je GIS propagován zřídka (webové stránky odborů, stránky ČKRF, tiskové zprávy).

Listopad 2020
Geografický informační systém města nabízí několik možností na evidenci dat z různých odborů, pomocí pasportů, bodů zájmů nebo poznámek k nemovitostem. Existuje technologie na sběr dat v terénu nebo od veřejnosti a publikování těchto dat v mapových aplikacích nebo příbězích. Některé procesy v organizaci se podařilo napojit na GIS (evidence závazných stanovisek OÚÚP, zaměření skutečného provedení do technické mapy, data ÚAP). GIS je připraven na implementaci dle požadavků odborů. Nepodařilo se najít garanty jednotlivých datových sad z odborných oddělení, protože většina dat se prolíná skrz odbory a chybí procesní řízení, které by definovalo jednotlivé zodpovědnosti a toky dat.

Odkazy na výstupy projektu

geoportal.ckrumlov.cz - všechny mapové aplikace na jednom místě, interní i veřejné. Data jsou pravidelně aktualizována ve spolupráci s T-Mapy. Agendové aplikace jsou využívány hlavně v odboru Územního plánování (Evidence závazných stanovisek) a odboru dopravy (Pasport komunikací). K dispozici jsou také mapové aplikace vytvořené na míru - Návrhy pěších tras, DejTip (participace občanů), mapy s příběhem - prezentace dat poutavou formou (mapa cyklostezky). Technologie i GIS tým je připraven na zadání dalších projektů odborů nebo akčního plánu. Vedoucí odborů mohou vyčlenit jednu osobu jako Key Usera Geoportálu, který by fungoval jako spojka mezi IT a procesním oddělením.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"