Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.H.1 Aktualizace databáze veřejných prostranství

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita2A
Podmíněno projektemP.D.1
Podmiňuje projektP.O.1

Anotace

Bude aktualizována databáze veřejných prostranství a příloha vyhlášky stanovující, které prostory jsou veřejná prostranství ve smyslu zákona o obcích - to znamená, kde je garantována přístupnost, prostupnost, možnost pořizovat fotografie.

Výstup na konci

Aktualizovaná a funkční databáze veřejných prostranství jako příloha vyhlášky vymezující a chránící veřejná prostranství.

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, oddělení kancelář tajemníka
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

  1. Stanovení obecné definice, na jakém typu veřejných prostranství v rámci možností dle zákona o obcích je z hlediska veřejného zájmu nezbytné vymezit prostory jako veřejná prostranství (kde je třeba garantovat přístupnost, prostupnost, možnost pořizovat fotografie). Jako podklad může sloužit rešerše přístupů v jiných městech. Definici připraví právník a Odbor správy majetku a Odbor dopravy a silničního hospodářství a konzultuje po ideové stránce městský architekt; aktivní jednotlivci připomínkují (testují, zda nějaké důležité prostranství není mimo definici).
  2. Revize stávající databáze veřejných prostranství na základě definice / přístupu popsaném v předchozím bodě. Je přitom využíván výstup projektu P.D.1 Informační systém kultury - - část databáze prostor vhodných pro akce. Provádí Odbor správy majetku + v nejasných situacích konzultuje městský architekt.
  3. Aktualizace databáze v GIS a vytvoření mapové přílohy vyhlášky (správce GIS)

Odkazy na výstupy projektu

V rámci projektu Územní studie pro město Český Krumlov byly zpracovány územní studie veřejných prostranství městských částí města Český Krumlov, ve kterých je definováno jaké jsou možné způsoby využití veřejného prostranství.

Územní studie města Český Krumlov


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"