Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.P.1 Koordinace jednotlivých investičních akcí

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita3B
Podmíněno projektemP.E.1

Anotace

Nalezení optimálního způsobu koordinace jednotlivých investičních akcí města a jiných dotčených investorů už v úrovni předprojektové a projektové přípravy. Snaha o koordinaci je již v současné době, navržené kroky tak směřují k jejímu zlepšení na straně motivace investorů - třetích stran a podkladových informací úřadu.

Výstup na konci

Zlepšení podmínek pro koordinaci investičních akcí v uličním prostoru zvýšenou motivací investorů a a správou dat o plánovaných záměrech v prostředí GIS umožňující lepší vyhledávání dat a analýzy. V důsledku pak snížení četnosti uzavírek a omezení.

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, Odbor kancelář tajemníka
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Byl (říjen 2020) dokončen digitální pasport komunikací, nyní bude dokončeno ocenění kvality komunikací, které bude následně využíváno ke zpoplatnění zásahů.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"