Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Jedná se o vytvoření systému, který na základě sledování aktuální dopravní situace navádí řidiče při pohybu městem a hledání parkovacího místa a je provázaný s řízením parkování.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.4

Možnost dotací: OPZ - Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)*

Opatření rozšiřuje využití motivačních nástrojů cestovního ruchu (jako například karta hosta) k motivaci využívat bezmotorovou nebo veřejnou dopravu (slevy, služby, šíření informovanosti).

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.4

Možnost dotací: JČK - Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 2 - Podpora tvorby a propagace nových produktů cestovního ruchu

Jedná se o úpravy značení a vymezení parkovacích míst, aby bylo jednoznačně zřejmé, kde a za jakých podmínek je možné parkovat. Často postačuje pouze jednoduché vodorovné značení.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.4.6

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

D.4.1  V dopravní koncepci je zahrnuta vazba na organizační stránku dopravy a navržen periodický sběr dat o dopravním chování i potřebách a informační systém pro místní i návštěvníky

D.4.2  Návštěvník prvně přijíždějící do města je včas informován o aktuální dopravní situaci a nejvhodnějším místě pro parkování, informace pokrývají různé příjezdy i způsoby (on - line i fyzicky v prostoru).

D.4.3  Doprava přes město je plynulejší, rozsah a časové trvání kolon se sníží o 20% ve stejných sledovaných obdobích.

D.4.4  V pěší zóně centra města dojde k podstatnému snížení (o 50%) počtu pohybujících se motorových vozidel.

D.4.5  Snížení nehodovosti o 20%

D.4.6  Omezení nežádoucího odstavování vozidel na pozemních komunikacích (tam, kde není povoleno) o 80%

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"