Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Konkrétní kroky mapování navážou na Strategii komunikace a participace ve městě (opatření P.A a P.B). Opatření zahrnuje přípravu metodiky, vlastní postupně prováděné mapování s participací obyvatel, jeho pravidelné aktualizace a průmět výstupů do OIS města Český Krumlov (mapového systému města), kde budou k dispozici pro tvorbu konkrétních projektů, územně plánovacích dokumentů, management plánu (opatření C.B) a marketingové strategie města a mohou být využívány turisty (opatření C.I) i veřejností. Je důležité, aby mapování probíhalo v intenzivních úsecích se skupinovými diskuzemi, aby se snížily nároky na kapacitu úřadu, které by při individuálních jednáních a kontinuálním sběru byly příliš vysoké. Mapování bude probíhat v součinnosti s odbornými pracovišti památkové péče (NPÚ v Č. Budějovicích) a životního prostředí (CHKO Blanský les).

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.2, C.4.5, D.1.1

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.3, C.1.4, C.1.5, P.4.2

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, OPZ – Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)

Doplnění bude navrženo na základě mapování poptávky po tom, kde ve městě i okolí bezmotorové propojení chybí, a kde jsou nepoužívané (případně zaniklé) trasy v rámci opatření C.A Mapování kulturních a přírodních hodnot a potenciálů a potřeb obyvatel v oblasti veřejných prostranství, kultury a volného času a rekreace a mobility. Návrh zohlední pobytovou kvalitu veřejných prostranství a zatížení turistickým ruchem, bude prováděno zároveň s návrhem dalších úprav veřejných prostranství. Součástí je vytvoření alternativního okruhu obepínajícího historické centrum pro pohyb pěšky a na kole.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.2, D.1.2, D.1.3, D.1.4

Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Jedná se o zajištění projektové přípravy a realizace včetně koordinace mezi organizačními složkami investora.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.3, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.5, D.1.6

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Zlepšení podmínek pro cyklopohyb a využití elektrokol, bezpečné parkování a ukládání kol a dalších jednostopých dopravních prostředků pomocí nového mobiliáře (kolostavy, boxy, lavičky, směrový a parkovací systém, nabíjecí stanice, možností pro parkování skútrů, …) u důležitých cílů a potenciálních přestupů na autobus či vlak s ohledem na provázání veřejné dopravy a cyklodopravy

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.5

Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji

Prověření možností a dle situace zavádění obytných zón (maximální rychlost 20km/h a možnost pohybu chodce kdekoli po vozovce) a zón 30 (s maximální rychlostí 30 km/hod) v obytných a klidnějších částech města. Zklidnění automobilové dopravy přispěje k bezpečnosti a tak i přitažlivosti pohybu pěšky a na kole.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.3, D.1.6

Možnost dotací: JČK - Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

Jedná se o systém více míst, kde je možné zapůjčit si kolo a usnadnit si tak cesty po městě. Příprava systému včetně organizace je podmíněna nalezením strategického partnera, který přinese systém správy a zajištění vlastních kol, město pak přispěje zajištěNím míst půjčoven.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.7

Jedná se o pověření konkrétního pracovníka úřadu/externisty jednoduchou kontrolou zadání projekčních prací veřejných prostranství a dopravních staveb a rozpracovaných a finálních návrhů, zda jsou vytvořeny vhodné podmínky pro pohyb na kole i ukládání kol pohodlným a v rámci možností bezpečným způsobem. Týká se projektů všech zadavatelů - města a jeho organizací, kraje a jeho organizací i soukromých investorů.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.3, D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6, D.1.7

Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji

Jedná se o motivční program (jako například týmová soutěž “Do práce na kole”) a podporu opatření zaměstnavatelů při vytváření zázemí pro cyklodopravu aby se zaměstnancům snadněji jezdilo do práce na kole. Zázemím se rozumí možnosti bezpečného ukládání kol, dobíjení elektrokol, sprchy apod. Město může pomoci umožněním instalace zařízení na parkování kol a dobíjení elektrokol na městském pozemku, konzultacemi a organizační výpomocí či organizací hromadného nákupu vybavení; přímá finanční podpora se nepředpokládá.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.5, D.1.6, D.1.7

Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

D.1.1  Existují data o tom, kde (oproti cílovému stavu, který znamená síť cest nastavenou tak, aby propojovala bydliště s centrem města, centry čtvrtí a rekreačními příležitostmi) bezmotorové propojení chybí nebo kapacitně nedostačuje a nepoužívaných (případně zaniklých) tras.

D.1.2  Chybějící a kapacitně nevyhovující propojení jsou návrhově prověřena a zařazena do územního plánu

D.1.3   Vyrovnávají se možnosti pěšího a cyklo pohybu pro obyvatele z různých městských částí: V každé městské části, kde nějaké propojení chybí, je alespoň jeden úsek realizován.

D.1.4  Centrum města je prostupné pro chodce i cyklisty ve všech směrech (ne přes náměstí, ale skrz město) - Kájov – Větřní – Budějovice

D.1.5  Na okraji centra je zřízené zázemí pro bezpečné uložení kol z výše zmíněných 3 směrů.

D.1.6  Všechny školy, sportoviště, centra služeb a prům zóny jsou bezpečně dostupné ze všech obytných částí města pro pěší i cyklisty

D.1.7  Zvýšil se podíl cest pěšky a na kole na celkovém dopravním výkonu o 5 procentních bodů a množství cest pěšky a na kole o 20%

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"