Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Koncepce posoudí na podkladě různé možnosti úprav dopravní infrastruktury včetně parkování i organizace dopravy a navrhne kroky k preferovaným změnám. Součástí analytické části koncepce bude analýza zastavěného a zastavitelného území města z hlediska robustnosti dopravní obslužnosti - za jsou dostupné alternativní trasy v případě uzavírky..

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.1

Možnost dotací: OPZ - Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)*

Sladění = časové, technologické, organizační – už v úrovni projektové přípravy

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.5

Jedná se o zajištění kvalifikovaného hodnotitele projektů soukromých subjektů z hlediska generované dopravy a pěší a cyklo přístupnosti a přidělení odpovídajících kompetencí k tomuto výkonu v rámci přípravy stanoviska města při územních řízeních.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.3

ost dotací: OPZ - Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)*

Jedná se o nastavení a aktualizace efektivního a kontrolní mechanismu sledování kvality a aktuálního technického stavu, vad a nedodělků v průběhu záručních lhůt a po klimatických výkyvech (povodně, extrémní zima…).

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.5, D.3.6

Návrhy dopravní koncepce a nově navržená pěší a cyklo spojení budou promítnuty do územního plánu – do koncepce dopravní infrastruktury, do podmínek pro vypracování územních studií a ev. zadání regulačních plánů, a veřejně prospěšných staveb. Zároveň bude iniciováno promítnutí závěrů i do krajské územně plánovací dokumentace - zásad územního rozvoje.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.3.1

Možnost dotací: OPZ - Výzva pro územní samosprávné celky, JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, JČK - Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

Všechna data s územním průmětem získaná v rámci ostatních opatření jsou spolu s dalšími geodaty města uložena v jednotném datovém modelu na jednom místě a spravována k tomu určeným pracovníkem. Soustřeďují a sbírají se informace potřebné pro vyhodnocování naplňování územně plánovacích dokumentací a strategického plánu. Data jsou v maximální možné míře uchovávána v časových řadách, aby bylo možno sledovat vývoj v území.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.2.4

Podmiňuje naplnění ukazatele: P.2.3

Možnost dotací: JČK - Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

D.3.1  Existuje komplexní dopravní koncepce, jejíž závěry jsou promítnuty ve všech územně plánovacích dokumentacích včetně ZUR i v ÚAP ve formě záměrů.

D.3.2  Dopravní systém je robustní: Na jednotlivé lokality v zastavěném a zastavitelném území města lze kdykoli dojít a dojet alespoň jednou alternativní trasou stávající či připravovanou

D.3.3   Město má kvalifikovaného zástupce, který v územních a dalších řízeních vždy uplatňuje hledisko generované automobilové dopravy a pěší a cyklo přístupnosti.

D.3.4  Informace ze všech rezortů o stavu i plánovaných aktivitách a záměrech jsou k dohledání na jednom místě o kterém všichni vědí a mají k němu přístup adekvátní svým kompetencím (veřejnost i veřejná správa i odborníci).

D.3.5  Když se „rozkope“ ulice, udělá se všechno, co lze a je v nejbližších mnoha letech potřeba: Funguje časové, technologické, organizační sladění zájmů všech zainteresovaných subjektů v dané lokalitě při plánování oprav, rekonstrukcí a investic už v úrovni projektové přípravy.

D.3.6  Výběrová řízení na projekční práce obsahují kvalitativní kriteria, jejichž váha tvoří minimálně 50% (pokud to legislativa umožňuje) anebo se jedná o soutěž o návrh - architektonickou či konstrukční.

D.3.7  Dopravní stavby fungují min. 5 let bez vad a nedodělků, skrytých závad a nevznikají na nich nehodové lokality.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"