Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Monitoring využívá data od dopravců a na jeho základě dochází k optimalizaci provozu - přizpůsobují se trasy, frekvence spojů, ceny a platební metody, typ vozidel. Úpravy vždy berou v potaz snadnost přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy včetně cyklistické (Multimodální provázanost na prostředky regionální a dálkové dopravní obslužnosti).

Směřuje k naplnění ukazatele: D.2.1, D.2.2

Opatření zahrnuje navržení rozmístění a vybavení parkovišť tak, aby byly řešeny současné problémy a bylo výhodné odstavování vozidel na okraji města pro pokračování veřejnou dopravou. Nastavení plateb za parkování zvýhodní místní a ty, kdo přestupují na veřejnou dopravu.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.2.1, D.2.4

Podpora má podobu výhodnějších podmínek pro parkování sdílených aut, zajištění sdílení informací a propagace sdílení, konzultací; přímá finanční podpora se nepředpokládá.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.2.1

Jde o dohodnutí zajištění sledování intenzity dopravy v Českém Krumlově a v případě přetížení odklonění tranzitu na křižovatce u Kamenného újezda pomocí tabule s proměnlivým značením. Je třeba spolupráce s ŘSD a krajem.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.2.1, D.2.4

Bude stanoveno jediné místo pro výstup turistů včetně cesty na ně, aby autobusy s turisty najezdily po městě co nejkratší vzdálenost.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.2.5

Možnost dotací: IROP - Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Jedná se o rekonstrukci autobusového terminálu a případné navržené úpravy zastávek a jejich návaznosti na okolí či úpravy komunikací na trasách autobusových linek. A dále o event. Úpravy parkovišť či nové parkovací plochy pro parkování v režimu P+R.

Směřuje k naplnění ukazatele: D.2.5

Možnost dotací: JČK - Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

D.2.1  Sníží se množství individuální automobilové dopravy o 7% (=počet autokilometrů).

D.2.2  Roste počet uživatelů MHD o 10 % ročně

D.2.3  Příměstská doprava - zajišťuje dopravu do destinací Kájov , Chvalšiny , Hořice, Srnín , Zlatá Koruna, Větřní , Přídolí

D.2.4  Bude omezen dopravní tranzit městem (míru je nutné později upřesnit nad daty)

D.2.5  Autobusy s turisty se pohybují po přímé trase a staví pouze na jednom k tomu určeném místě.

D.2.6  Všichni turisté využívají pro parkování k tomu určená parkoviště - nezatěžují centrum města individuální automobilovou dopravou

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"