Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.O.1 Příprava komplexní dopravní koncepce a pravidelné vyhodnocování jejího naplnění

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmiňuje projektD.L.1, D.N.2, D.X.2, D.X.1

Anotace

Komplexní dopravní koncepce je průběžně vyhodnocována a její výstupy zohledňovány v koncepčních i projektových výstupech. Současně slouží jako podklad při plánování a projektování v území.

Výstup na konci

Vznikne koncepce obsahující návrh na změny podložený kvalitními daty a rozvahou. Doporučení a výstupy koncepce jsou postupně zapracovávány či realizovány.

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Komplexní dopravní koncepce slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Akční plán vyplývající z koncepce byl prioritizován z hlediska aktuálních zájmů města a je průběžně projednáváno jeho naplňování.

Navrhuji ukončení projektu. Cíl projektu splněn. Komplexní koncepce dokončena, využívá se a aktualizovala se. Akční plán (sumář projektů) vyplývající z KDK vyhodnocovat a pracovat na něm samostatně.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"