Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Mapování popíše potřeby podrobně (typ bydlení, velikost, napojení na okolí, cenová hladina apod.) a bude probíhat kombinací sociologických metod a přímých jednání s vážnými zájemci a s podnikateli.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.5.1, P.5.2, P.5.3

Možnost dotací: JČK - Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

Územní studie či regulační plány na novou zástavbu či přestavby jsou navrženy s ohledem na poptávku (typ, velikost parcel apod.), u pozemků ve svém vlastnictví město aktivně připravuje zainvestování.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.5.1, P.5.2, P.5.3

Město při přípravě ÚP detailně a opakovaně informuje obyvatele a uživatele jednotlivých katastrů o návrzích na využití území a pořádá k tomu diskusní setkání způsobem navrženým v rámci opatření P.B Strategie komunikace a participace. Tím zajistí přesnější a věcnější zpětnou vazbu formou připomínek a námitek. Důkladné a srozumitelné popsání zásadních momentů v základní koncepci rozvoje území v územním plánu (nezastavitelné zelené horizonty, záplavová území a trasy přívalových vod, klíčová místa Slupenec, Dobrkovice) zvýší stabilitu v území a sníží prostor pro porušování koncepce a nesystémové změny tím, že aktivní občané budou základní koncepci rozumět a pomohou sledovat její dodržování.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.5.1, P.5.2, P.5.3

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

P.5.1  Vydaná stavební povolení na výstavbu nebo vytvoření průměrně 30 bytových jednotek/rok

P.5.2  Připravená nová území pro výstavbu – započne příprava infrastruktury (rekonstrukce a nová) a návazně bytová výstavba v lokalitě kasáren

P.5.3  Nárůst trvale bydlících - cca 1% (130 osob) / 5 let

P.5.4  Ve městě (katastr) nejsou nepovolené stavby - od 2017 nejsou tolerovány žádné nepovolené stavby, město důsledně využívá veškeré zákonné prostředky k jejich odstranění.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"