Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Na základě mapování situace výchovy k aktivnímu občanství ve školách a nabídky hodnotově orientovaných kroužků a aktivit bude navržena podoba jejich podpory (včetně personálního zajištění na školách i na městském úřadě). Spíše než o přímou finanční podporu se bude jednat o odstraňování překážek v práci a motivační nástroje (oceňování lidí pracujících s mládeží za vedení dětí a mládeže k občanské angažovanosti). Součástí bude i podpora zařazování dětí ze znevýhodněného prostředí do hodnotově orientovaných kroužků (např. metodická podpora, finanční podpora, osvěta v rodinách, motivační systém pro vedoucí těchto kroužků a aktivit).

Směřuje k naplnění ukazatele: P.6.2, P.6.3, P.6.4

Možnost dotací: OPZ - Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimoškolního vyučování, OPZ - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování, JČK - Podpora práce s dětmi a mládeží

Zjištění poptávky mezi rodiči a pedagogy o některou ze zavedených alternativních typů škol (Montessori, Waldorf, Začít spolu).

Směřuje k naplnění ukazatele: P.6.2, P.6.3

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

P.6.1  Zvyšuje se počet lidí všech věkových kategorií zapojených do různých spolků a žijících aktivním způsobem života - zvyšuje se počet spolků

P.6.2  Zvyšuje se počet programů / nástrojů, které vedou ve školách děti k aktivní účasti na občanském vzdělávání (školní parlamenty, debatní liga, besedy s občany se zajímavou profesí nebo životním příběhem).

P.6.3  Roste počet dětí v hodnotově orientovaných kroužcích a aktivitách, a to včetně dětí ze znevýhodněných rodin a lokalit (míru nastavit dle dat).

P.6.4  Aktivní občané, včetně dětí a mládeže, jsou městem oceňováni za občanskou angažovanost a lidé pracující s mládeží jsou oceňování za vedení dětí a mládeže k občanské angažovanosti

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"