Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Všechna data s územním průmětem získaná v rámci ostatních opatření jsou spolu s dalšími geodaty města uložena v jednotném datovém modelu na jednom místě a spravována k tomu určeným pracovníkem. Soustřeďují a sbírají se informace potřebné pro vyhodnocování naplňování územně plánovacích dokumentací a strategického plánu. Data jsou v maximální možné míře uchovávána v časových řadách, aby bylo možno sledovat vývoj v území.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.2.4

Podmiňuje naplnění ukazatele: P.2.3

Možnost dotací: JČK - Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Všechna spravovaná data, u nichž to není vyloučeno zákonem nebo ochranou zájmů města jsou občanům k dispozici on-line strojově čitelným způsobem.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.2.3

Možnost dotací: IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Jedná se o úpravu a doplnění informačních kanálů na základě Strategie komunikace a participace. V oblasti informování o plánovaných změnách, kulturních, společenských akcích budou identifikovány priority, kde bude standardní informování doplněno intenzivnější kampaní a ty se promítnou do využívání informačních kanálů města - tisku (KUK, Noviny města Ćeský Krumlov), Internetu (Facebook, webové stránky města, zasílání aktualit s možnost tématického výběru zasílaných informací) i informačního centra pro občany či jiných tiskovin. Průběžně bude sledována funkčnost informačních kanálů, součástí je i pravidelné sledování, zda a jak snadno se různé skupiny dostanou k informacím a zapracování zjištění.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.5, C.2.6, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5

Možnost dotací: IROP - eGovernment I.

Jedná se o zřízení kontaktního centra pro veřejnost pro různá druhy komunikace osobně , telefonicky, elektronicky, podatelna - občan nemusí vyhledávat, na kterého úředníka se má obrátit, obrací se vždy na stejné místo.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.2, C.2.5

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

P.2.1  Zvýší se počet odběratelů infokanálů o 50 %.

P.2.2  Pro každou cílovou skupinu existuje infokanál, kterým je možno informovat/předat informaci občanovi do 2 dnů.

P.2.3   Včasným informováním se předchází problémům, které by měly zásadní dopad na občana nebo podnikatele v případě, kdyby nebyl informován (například při dopravních uzavírkách či negativních dopadech stavebních prací).

P.2.4  Město má pro vyhodnocování naplňování a dopadu koncepčních dokumentů časosběrné informace o potřebách, problémech a možnostech jednotlivých území

P.2.5  Občan na svůj dotaz či návrh či stížnost dostává do dvou pracovních týdnů odpověď nebo info, že bude trvat déle, než ji dostane.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"