Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Proběhne mapování prostranství a prostor vhodných k pořádání kulturních, společenských, sousedských, volnočasových a alternativních aktivit včetně vytipování nových možností. Bude se týkat jak prostor ve vlastnictví města, tak jiných subjektů. Jedná se o jednoduchou inventarizaci možností i potenciálů, sloužící jako podklad pro plánování akcí i úprav veřejných prostranství a kulturní a sportovní infrastruktury. Následně bude vzniklá databáze zveřejněna (na webu města, sociální sítě, soudobé aplikace) s jasnými podmínkami využití a případnými cenami a kontakty na správce a v průběhu času průběžně aktualizována.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.5, C.4.2, P.1.7, P.3.4, P.3.6

Jedná se o nastavení možnosti, jak zařadit informování o sousedských a dalších menších akcích občanů a občanských spolků a aktivních skupin mezi sebou do informačních kanálů města.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.4, C.2.5, P.2.5, P.3.4, P.3.7

Na základě prozkoumání, co konkrétně představuje překážky (např. se může jednat o ceny záboru veřejného prostranství, administrativa, vyhlášky) budou tyto překážky dle možností zmírněny či odstraněny. Součástí je i sledování a případná úprava dostupnosti informací o podpoře, grantech a o tom, s kým je co možno vyřídit.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.3.3

Optimalizace umožní, aby bylo podání grantů (nejen pro okrajové žánry) dostupnější, např. pomocí s podáním nebo zjednodušení administrativy.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.3.3, P.3.4

Město coby neutrální prostředník může napomoci najít řešení a dohodnout pravidla, jak zachovat možnost pořádání akcí a přitom méně rušit okolí.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.3.5

Jde o pravidla která podpoří kulturu a volnočasové aktivity ve veřejném prostranství a zároveň “ohlídají” kvalitu a dopad akcí (např. pouliční umění - busking).

Směřuje k naplnění ukazatele: P.3.3, P.3.4

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

P.3.1  Existují nástroje podpory okrajových a inovativních žánrů usnadňující přípravu a pořádání akcí.

P.3.2  Město má zmapované nositele a ohniska okrajových žánrů, spolků… od mládeže po seniory včetně aktuálních podmínek, které pro svou činnost mají. Město tyto nositele eviduje a oslovuje s nabídkou spolupráce a participace a navazuje osobní kontakt.

P.3.3  Občané, kulturní organizátoři a umělci se cítí svobodní při organizování akcí a podílí se na nich aktivně. Umí využít prostředky a nástroje, které město nabízí - finanční prostředky od města jsou ročně vyčerpány a transparentně a odůvodněně distribuovány.

P.3.4  Narostl počet občanů, kteří pořádají akce ve veřejném prostoru: kulturní události a společenské události okrajových žánrů a spolků alespoň o 10%.

P.3.5  Město umí flexibilně moderovat debatu o využívání veřejného prostoru a času např. v souvislosti s nočním klidem, řešením záborů veřejných prostranství což se projeví zvýšeným počtem pořadatelů akcí o 10 %.

P.3.6  Existují prostory pro pořádání akcí okrajových žánrů, sdružení, spolků… (ne nutně nové, podstatné je že je k dispozici a nabízí dostatečné podmínky pro vlastní akce, tak pro nerušení okolí), je usnadněno využití stávajících prostor např. letní kino, budova UKG, Fabrička a okolí). Tento prostor je využíván a oživen.

P.3.7  Existuje způsob informování všech skupin občanů, do kterého občané mohou přispívat informacemi o svých aktivitách a zvát na ně. Město informuje o finančních zdrojích a prostorech, které pro tyto aktivity nabízí. Návštěvnost akcí se každým rokem zvyšuje minimálně o 5 % ..

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"