Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Konkrétní kroky mapování navážou na Strategii komunikace a participace ve městě (opatření P.A a P.B). Opatření zahrnuje přípravu metodiky, vlastní postupně prováděné mapování s participací obyvatel, jeho pravidelné aktualizace a průmět výstupů do OIS města Český Krumlov (mapového systému města), kde budou k dispozici pro tvorbu konkrétních projektů, územně plánovacích dokumentů, management plánu (opatření C.B) a marketingové strategie města a mohou být využívány turisty (opatření C.I) i veřejností. Je důležité, aby mapování probíhalo v intenzivních úsecích se skupinovými diskuzemi, aby se snížily nároky na kapacitu úřadu, které by při individuálních jednáních a kontinuálním sběru byly příliš vysoké. Mapování bude probíhat v součinnosti s odbornými pracovišti památkové péče (NPÚ v Č. Budějovicích) a životního prostředí (CHKO Blanský les).

Směřuje k naplnění ukazatele: C.4.2, C.4.5, D.1.1

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.1.3, C.1.4, C.1.5, P.4.2

Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, OPZ – Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.1)

V rámci participativního rozpočtu je veřejným hlasováním rozděleno menší procento (například 2%) z kapitálového rozpočtu města na úpravy na veřejných prostranství a komunitní akce navržené obyvateli. To podporuje a odměňuje aktivitu a zájem o své okolí.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.1, C.2.5, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5, P.3.6, P.3.7, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.4.5, P.4.6, P.4.7

Veřejná prostranství, která budou na základě poptávky vybrána k úpravám, budou návrhově zpracována (formou arch. studie nebo územní studie veřejných prostranství a navazující dokumentace) a realizována. Participace veřejnosti u nich začne upřesněním zadání ještě před zahájením projekčních prací.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.4.1, P.4.2, P.4.3

Možnost dotací: OPŽP - 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Jedná se o aktivní budování sítě konkrétních jednotlivců - formálních (např. osadních výborů) i neformálních, kteří rozhýbají ostatní pasivní spoluobčany včetně zapojení jednotlivců ze sociálně znevýhodněných či nezapojených skupin.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.1, C.2.5, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.4.5, P.4.6, P.4.7

Regulace v rámci legislativou daných možností zajistí úseky týdne (neděle), kdy bude klid od hlučných činností jednotlivců (sekačky, služby města, drony, pyrotechnika)

Směřuje k naplnění ukazatele: P.4.7

Jde o zajištění monitoringu dodržování pravidel při stavebních úpravách, na které v současné době nemá stavební úřad kapacitu s využitím pracovníků pohybujících se již v současnosti v terénu a také aktivních informovaných občanů.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.5.4

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

P.4.1  Existuje formalizovaná podoba zapojení obyvatel do řešení podoby veřejných prostranství, která zároveň zajišťuje kvalitní využití odborných vstupů architektů.

P.4.2  V každé městské části dojde k úpravám prostranství a občanské vybavenosti, jejichž návrh vznikl participací obyvatel. Realizovaná podoba se shoduje s návrhem.

P.4.3  Vyřeší se alespoň 10% konkrétních problémů pojmenovaných v kině na akci Krumlov sobě.

P.4.5  Veřejné diskuse vedou odborně vyškolení facilitátoři.

P.4.6  Probíhá aspoň jedna aktivita společně se sociálně vyčleněnými či dosud nezapojenými lidmi a skupinami.

P.4.7  Využijí se dostupné zákonné prostředky k regulaci hluku, který negativně ovlivňuje život (sekačky, služby města, drony, pyrotechnika).

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"