Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Participace je průřezové téma, je proto třeba její přípravu zajistit formou týmu, kde jsou zastoupeni jednotlivci z různých úseků městského úřadu i spolupracujících organizací. Tento tým pokračuje v projektu Krumlov sobě koordinuje participativní projekty a způsob a obsah, jak je o nich veřejnost informována, sdílí informace a vypomáhá si.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.5.1, P.1.1, P.6.1

Strategie popíše, na jakých projektech, kdy a rámcově jakým způsobem je žádoucí, aby participovaly různé cílové skupiny. Navrhne také organizační a personální zajištění participace a zvážení možností její formalizace (ev. zapojení do programu LEADER, osadní výbory, Místní agenda 21 apod.). Strategii vytvoří rozšířený participativní tým (rozšířený o další pracovníky úřadu, politiky i aktivní jednotlivce mimo úřad) společně.

Směřuje k naplnění ukazatele: P.1.2

Podmiňuje naplnění ukazatele: P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4, P.1.5, P.1.6, P.1.7, P.1.8, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5, P.3.6, P.3.7, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.4.5, P.4.6, P.4.7, P.5.1, P.5.2, P.5.3, P.5.4, P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.4

Opatření se pomocí školení a mentorovaných pilotních projektů zaměří na to, aby standardní projekty s participací veřejnosti bylo město a spolupracující místní partneři schopni realizovat vlastními silami, pouze pro náročné akce a projekty budou využívány služby externích konzultantů a facilitátorů. To je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost participace jak po lidské, tak po ekonomické stránce.

Podmiňuje naplnění ukazatele: P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4, P.1.5, P.1.6, P.1.7, P.1.8, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5, P.3.6, P.3.7, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.4.5, P.4.6, P.4.7, P.5.1, P.5.2, P.5.3, P.5.4, P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.4

Možnost dotací: OPZ - Výzva pro územní samosprávné celky (SC 4.1.2)**

Proběhne mapování prostranství a prostor vhodných k pořádání kulturních, společenských, sousedských, volnočasových a alternativních aktivit včetně vytipování nových možností. Bude se týkat jak prostor ve vlastnictví města, tak jiných subjektů. Jedná se o jednoduchou inventarizaci možností i potenciálů, sloužící jako podklad pro plánování akcí i úprav veřejných prostranství a kulturní a sportovní infrastruktury. Následně bude vzniklá databáze zveřejněna (na webu města, sociální sítě, soudobé aplikace) s jasnými podmínkami využití a případnými cenami a kontakty na správce a v průběhu času průběžně aktualizována.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.2.5, C.4.2, P.1.7, P.3.4, P.3.6

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

P.1.1  Město má zmapované aktivní jednotlivce i skupiny a témata, kterým se věnují a které je zajímají a na kterých by chtěli participovat včetně pravidelných aktualizací.

P.1.2  Existuje a je prakticky používána a dodržována koncepce participace překlenující jednotlivé agendy a témata vytvořená společně politiky, úředníky, aktivní veřejností a odborníky.

P.1.3  Roste počet participujících občanů – během roku se účastní participativních akcí 3x více občanů něž na Krumlov sobě (pozn. tentýž občan účastnící více akcí se počítá pouze jednou);

P.1.4  Krumlov sobě pokračuje.

P.1.5  Jsou zapojeny všechny skupiny občanů bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, etnika., sociálního zázemí, odbornosti.

P.1.6  Zvýší se počet sousedských či komunitních akcí ve městě o 1 akci za rok.

P.1.7  Město disponuje vhodnými prostory pro pořádání sousedských a komunitních akcí iniciovanými jak městem, tak veřejností (např. komunitní centra) dostupnými v různých částech města.

P.1.8  Město aktivně kooperuje s českokrumlovskými podnikateli, spolky a organizacemi/sdruženími, která jsou rovněž ve své oblasti činná (Jihočeská hospodářská komora apod.) Vzniknou alespoň nějaké společné akce nebo projekty.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"