Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.H.2 Sestavení pravidel pro poskytnutí podpory služeb a obchodu a jejich využívání

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A
Podmíněno projektemC.I.1, C.H.1

Anotace

V rámci projektu budou vytvořena nová pravidla pronájmů nebytových prostor ve vlastnictví Českokrumlovského rozvojového fondu a města. Nová pravidla budou nastavena tak, aby přispěla k nalezení nájemců, kteří svou činností doplní a zpestří služby / obchody pro obyvatele (aby v centru lidé bydleli a aby ho bydlící v jiných částech více navštěvovali) nebo budou atraktivní prostředí preferované skupiny turistů dle marketingové strategie cestovního ruchu destinace. Pravidla budou nastavena na podkladě zjištění potřeb obyvatel města Český Krumlov, marketingové strategie destinace a inspirace z jiných obdobných měst. Bude taktéž zváženo, zda a jaké jsou možnosti podpory žádoucích služeb v soukromých objektech.

Výstup na konci

Nová pravidla pronájmů nebytových prostor ČKRF zohledňující potřeby obyvatel a prioritních skupin turistů a jejich úspěšné používání

Aktualizace o výsledky dotazníku preferencí potřeb obyvatel v centru města C.H.1

Zodpovědná osoba

Věra Sládková

Popis přípravy a realizace projektu

  1. Na počátku roku 2019 byla aktualizována stará pravidla pronájmu nebytových prostor ČKF, kde byl zdůrazněn při výběru městotvorný efekt, stanovena pravidelná revize výše nájmů v NP 1x za 2 roky a rozšířeny informační kanály, kterými budou zveřejňovány nové výzvy s nabídkami pronájmů. Pravidla byla schválena na VH ČKRF. Tato aktualizovaná pravidla jsou v platnosti do vytvoření zcela nových pravidel, která budou výstupem tohoto projektu.
  2. Proběhla první pracovní schůzka projektu C.H.1 za účasti ČKRF (Troják, Reitinger a skupina okolo p. Segeše), na který tento projekt navazuje
  3. Na základě pracovní schůzky projektu C.H.1. probíhá sběr běr informací od odborníků / agentur / průvodců ohledně potřeb 
  4. Čekáme na výstupy projektu C.H.1. které zapracujeme do pravidel
  5. Proběhla inventarizace stávajícího stavu pronajatých bytů a nebytových prostor.
Čeká nás:
  1. Sestavení pravidel pronájmu pracovní skupinou (dlouhodobých hlavně, zohlednit kvalitativní kritéria výběrových řízení, nastavit pravidla pronájmu tak, aby zástupci města/ČKRF tato kritéria zohledňovali a nenesli kritiku za upřednostneni projektu s nižší cenou) a jejich průběžné testování s právníkem
  2. Hledání nástrojů podpory pro provozovatele i zákazníky v soukromých projektech - podaří-li se
  3. Schválení pravidel v radě města pro pilotní provoz
  4. Dvouletý pilotní provoz - zatím dáváme smlouvy na kratší dobu
  5. Vyhodnocení pilotního provozu a úprava pravidel dle zkušeností

Odkazy na výstupy projektu

Aktualizovaná rámcová pravidla společnosti pro pronajímání nebytových prostor

I/2019

V praxi při rozhodování o účelech budoucích pronájmů bude provázáno s výstupem projektu C.H.1 Průzkum potřeb obyvatel v centru 

 

Aktualizovaný přehled bytů a prostor k podnikání, k pronájmu a k prodeji

 

Na základě vyhodnocení dotazníku na průzkum potřeb v centru bude provedena aktualizace rámcových pravidel pro pronajímání nebytových prostor tak, aby brala v úvahu, bude-li možné, preference obyvatel v centru


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"