Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.R.1 Personální a organizační zajištění kontroly projektů - kvalita a provedení

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita5A

Anotace

Předmětem projektu je zhodnocení dosavadní podoby dozoru dopravních staveb a staveb veřejných prostranství a návrh úpravy postupu, reagující na nové či připravované možnosti - jako např. open data, management plán, aplikace hlášení závad, zřízení funkce městského architekta.

Výstup na konci

Upravený postup dozorování staveb.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Na nově vybudovaných dopravních stavbách nejsou zaznamenány žádné připomínky. Vlastní realizace staveb je dozorována externí osobou (požadavek na odbornou kvalifikaci je uplatňován při výběru dozorující osoby). V době po realizaci jsou stavby kontrolovány průběžně.
Kontrola projektů je prováděna za účasti odborně zdatných osob z řad zaměstnanců MěÚ - jedná se většinou o inženýrské stavby (vodovody, kanalizace), komunikace a mosty.

Nadále bude snaha zainteresovat do přípravy jednotlivých akcí další osoby, které mohou pomoci pro zohlednění širších vztahů a dopadů akce (městský architekt, komise rady města, pracovní skupiny).


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"