Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.R.1 Personální a organizační zajištění kontroly projektů - kvalita a provedení

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita5A

Anotace

Předmětem projektu je zhodnocení dosavadní podoby dozoru dopravních staveb a staveb veřejných prostranství a návrh úpravy postupu, reagující na nové či připravované možnosti - jako např. open data, management plán, aplikace hlášení závad, zřízení funkce městského architekta.

Výstup na konci

Upravený postup dozorování staveb.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
městský úřad (Kaplická 439)

Odkazy na výstupy projektu

Na nově vybudovaných dopravních stavbách nejsou zaznamenány žádné připomínky. Vlastní realizace staveb je dozorována externí osobou (požadavek na odbornou kvalifikaci je uplatňován při výběru dozorující osoby). V době po realizaci jsou stavby kontrolovány průběžně.
Kontrola projektů je prováděna za účasti odborně zdatných osob z řad zaměstnanců MěÚ - jedná se většinou o inženýrské stavby (vodovody, kanalizace), komunikace a mosty.

Nadále bude snaha zainteresovat do přípravy jednotlivých akcí další osoby, které mohou pomoci pro zohlednění širších vztahů a dopadů akce (městský architekt, komise rady města, pracovní skupiny).

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"