Participativní rozpočet 2018/2019

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Běží druhý ročník participativního rozpočtu. Město Český Krumlov rozdá na projekty občanů tři čtvrtě milionu

Pokračovat v trendu většího zapojení obyvatel do rozhodování o městě je strategií Českého Krumlova. Radnice aktuálně začíná sbírat náměty pro druhý ročník participativního rozpočtu, ve kterém si občané sami navrhnou a zvolí, čím chtějí vylepšit místo, kde žijí. Obyvatelé mají na zaslání svých nápadů celý červen.

Zastupitelé schválili realizaci projektu participativního rozpočtu 2018/2019, jehož cílem je více zapojit veřejnost do rozhodování o životě ve městě a realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel jednotlivých částí města.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na změně jeho tváře a životě v něm podílet," vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Zároveň se zastupitelstvo města rozhodlo navýšit rozpočet 2019 na projekty občanů o polovinu původní částky, tj. na celkových 750 000 korun. Místní část Slupenec má navíc částku navýšenou o 22.243 korun, což jsou prostředky, které v prvním ročníku obyvatelé na své projekty nevyčerpali. Novým Dobrkovicím byl připočítán padesátitisícový bonus za nejvyšší účast při loňském hlasování. Stejná bonus do rozpočtu 2019 obdrží i lokalita, která bude letos v hlasování procentuálně nejaktivnější. Problematická se nakonec ukázala realizace mlhoviště u kina na Špičáku - vítězného projektu z loňského roku. Původně plánovaný zdroj vody z objektu kina nelze využít a jakékoliv jiné řešení by realizaci neuměrně prodražilo. „Proto jsme po projednání s předkladatelkou přistoupili k tomu, že se mlžítko realizovat nebude a alokovaná částka 33 968 korun pro Špičák se z loňska přesune a připočte k částce letošního ročníku," objasnil místostarosta. K tomuto řešení město přistoupilo i proto, že mlhoviště u kina získalo v hlasování pouze tři hlasy.

Sběr námětů

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. začal 1. června a skončil 22. července 2018 (původní termín 30. června byl posunut).

Náměty bylo možné zasílat prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE. Další možností bylo vyplnit formulář v tištěné podobě a odevzdat jej do dvou sběrných boxů umístěných buď na radnici na náměstí Svornosti a nebo na podatelně městského úřadu v Kaplické ulici 439. Formuláře byly k dispozici zde nebo přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohli navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Podmínky participativního rozpočtu se nemění. Podpořeny mohou být investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty. V případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy). Projekty nesmí být v kolizi s jinými záměry, jedná se o veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.). V případě tzv. měkkých projektů lze žádat na komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity, které budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Participativní rozpočet 2019

Další postup

Druhého srpna se uskutečnilo veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bylo projekty představit, objasnit, příp. projekty s obdobným záměrem sloučit.

V srpnu městský úřad posoudí náměty z hlediska jejich realizovatelnosti a v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, vhodné k realizaci.

Popularizaci projektů si pak předkladatelé zajišťují především sami. Je na každém z nich, aby přesvědčil sousedy, proč mají hlasovat právě pro jeho záměr. Hlasování pak proběhne na podzim a v jednotlivých částech města mohou hlasovat pouze obyvatelé, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu.

Poté, co budou hlasováním vybrány vítězné projekty, budou předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel.

Aktuálně je v plném proudu také realizace deseti vítězných projektů pilotního ročníku participativního rozpočtu 2017/2018.

Kontakt

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; tel.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"