Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.X.1 Zjištění poptávky mezi rodiči a pedagogy o některou ze zavedených alternativních typů škol (Montessori, Waldorf, Začít spolu, Scio škola … apod.)

Plánovaný termín realizacebřezen 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita5A

Anotace

Alternativní typy škol svým větším zaměřením na učení se praktickou činností vytvářejí programy, do kterých je snadné zakomponovat programy nebo nástroje, které vedou ve školách děti k aktivní účasti na občanském vzdělávání (školní parlamenty, debatní liga, besedy s občany se zajímavou profesí nebo životním příběhem). Pro eventuelní zavedení nějaké podoby alternativní školy je třeba znát názor rodičů k nabídce alternativního vzdělávání - jaká je na jejich straně poptávka, jejich případné zapojení do realizace, morální, finanční etc. Zjištením poptávky vznikne i podklad pro případnou realizaci stran soukromého sektoru. Lidé se zájmem se mohou sesíťovat a spolupracovat a město získá kontakty.
Pestřejší nabídka pro vdělávání dětí může také motivovat mladé rodiče aby v Českém Krumlově s dětmi zůstali nebo aby se do města přistěhovali.

Výstup na konci

Město zná poptávku po alternativních formách vzdělání a na jejím základě učiní rozhodnutí. Výsledky průzkumu nenaznačují masový zájem o změnu poměrů ve vzdělávání ve sledovaném regionu. Přesto ukazují, že se rodiče o potenciální změny zajímají. Dále je patrné, že pro rodiče je výraznějším limitem dopravní obslužnost regionu, než ochota investovat do změny školy určité prostředky.

Zodpovědná osoba

Zdeňka Kráková, Mgr.
380766420, zdenka.krakova@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor školství, sportu a péče o dítě
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Na podzim roku 2017 proběhlo v rámci projektu MAP - místní akční plán rozvoje vzdělávání vzdělávání na území ORP Český Krumlov dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo shromáždit a analyzovat odpovědi respondentů, rodičů žáků základních a mateřských škol na Českokrumlovsku na školní vzdělávání, ideální školu a učitele a zachytit potenciální zájem o nové přístupy ke vzdělávání. Do výzkumného šetření se zapojilo 22 základních a mateřských škol. Celkem bylo vyhodnoceno 1374 dotazníků. Výsledky nenaznačují masový zájem o změnu poměrů ve vzdělávání ve sledovaném regionu. Přesto ukazují, že se rodiče o potenciální změny zajímají. Dále je patrné, že pro rodiče je výraznějším limitem dopravní obslužnost regionu, než ochota investovat do změny školy určité prostředky. Po projednání s paní Kozákovou je navrženo, aby město Český Krumlov nyní aktuálně nezřizovalo žádnou formu alternativního vzdělávání, ale aby se o těchto formách mluvilo nejen v laické veřejnosti, ale i mezi pedagogy - navrženy přednášky, besedy na toto téma. Materiál byl předložen RM dne 4. 3. 2019, schválen. V současné době probíhá jednání s MAS ohledně přednášek na téma alternativní školství, vyhledávání lektorů.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"