Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.V.1 Podpora vedení dětí k vlastní iniciativě a aktivnímu občanství ve školách a zájmových kroužcích a oceňování v této oblasti iniciativních učitelů a vedoucích

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizacezrušeno
Priorita3A

Anotace

Projekt je cílený na podporu zapojení žáků do aktivní a odpovědné účasti na společenském životě ve škole i mimo školu. Zaměřuje se na zlepšení podmínek vzdělavatelů formou konkrétních zlepšení podmínek pro jejich práci i na symbolickou formou - ocenění.

Výstup na konci

Založení ocenění aktivních dětí a aktivních vychovatelů a jeho pravidelné udělování.
Dohoda mezi školami a městem na konkrétní podobě zlepšení podmínek pro vzdělavatele vedoucí děti k vlastní iniciativě a aktivnímu občanství.
V důsledku tak v budoucnu zvýšený počet žáků aktivně se podílející na společenském životě Jednotlivé projekty, nalezení způsobu podpory a motivace.

Zodpovědná osoba

Zdeňka Kráková, Mgr.
380766420, zdenka.krakova@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor školství, sportu a péče o dítě
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Téma hodnocení a oceňování mimořádně nadaných (iniciativních) žáků a iniciativních učitelů v Českém Krumlově je dlouhodobě řešeno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Český Krumlov, jehož realizátorem je Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. a město Český Krumlov na něm spolupracuje.

Problematikou se systematicky zabývá Pracovní skupina pro rovné příležitosti, která mapuje poptávku ze strany školských zařízení, otevřeně diskutuje s řediteli základních škol v ORP a jejich zřizovateli, analyzuje zjištěné výstupy a na základě toho se snaží navrhovat konkrétní řešení.

V říjnu 2019 se ředitelé základních škol zřizovaných městem Český Krumlov shodli na tom, že nemají zájem o nastolení společného konceptu ze strany zřizovatele. Chtějí si nastavovat systém každý samostatně, který bude vycházet z konkrétních potřeb školy. Uvítali by, kdyby zřizovatel vyčlenil v rozpočtu finanční prostředky na oceňování mimořádně nadaných a iniciativních žáků, které by pak škola využila podle vlastního uvážení. Iniciativní učitelé jsou dle jejich názoru běžně oceňováni formou mimořádných finančních odměn.

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti usilují o to, aby byl zaveden jednotný rámec hodnocení a oceňování mimořádně nadaných a iniciativních žáků v ORP, ve kterém by si každá jednotlivá škola zachovala jistou formu autonomie.

Členové pracovní skupiny se shodují na tom, že by se:

  • nemělo jednat o hodnocení/oceňování formou soutěže.
  • neměli oceňovat pouze mimořádně nadané děti, avšak i děti aktivní v nějakém oboru, iniciativní atd.
  • nemělo oceňovat výkonovou složku - škola už je sama o sobě výkonová.
  • měl vytvořit jednotný rámec oceňování, který bude finančně podpořen ze strany zřizovatelů, každá jednotlivá škola si sama na základě nějakých společných jednotných pravidel určí, koho ocení, za co a jak.

Členové pracovní skupiny navrhují, aby byl nejprve vymyšlen a spuštěn pilotní projekt hodnocení a oceňování, na kterém se ukáže, zda by byl daný systém reálný a funkční či nikoliv. Tento pilotní projekt je plánováno spustit ve městě Český Krumlov.

S ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID 19 byla diskuse na toto téma bohužel dočasně pozastavena.

 

Odkazy na výstupy projektu

Navrhujeme tento bod z akčního plánu v současné době vyřadit. Pilotní nastavení systému hodnocení žáků bylo s podporou města řešeno v rámci projektu "MAP II – ORP Český Krumlov" realizované Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s., který byl ukončen ke dni 30.7.2022. S ohledem na změnu prioritizace úkolů řešených v rámci projektu v souvislostí s pandemií Covid a ruskou agresí na Ukrajině, bylo od pilotáže v rámci projektu ustoupeno. V současné době se školství potýká s jinými závažnějšími problémy, které je nezbytné řešit prioritně. Nezříkáme se však možnosti se v budoucnu k tomuto tématu vrátit.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"