Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.T.1 Plán projednání územního plánu

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Plán projednávání návrhu řešení územního plánu nad rámec stavebního zákona s cílem vtáhnout zapojené organizace a odbornou veřejnost do procesu jeho vzniku ještě předtím, než tak má být poprvé učiněno dle stavebního zákona. Součástí bude také projednávání navrhovaných regulačních prvků z hlediska jejich jednoznačnosti a srozumitelnosti, aby byl výsledný územní plán jednoznačný a srozumitelný pro rozhodování stavebního úřadu i pro laiky.

Výstup na konci

Všichni aktéři mají v průběhu projednávání územního plánu dostatečné a včasné informace.
Územní plán je srozumitelný, jednoznačný (předcházení různosti výkladů) a případná problémová místa jsou řešena s využitím znalostí a pohledů aktérů.

Zodpovědná osoba

Jana Hermanová, Ing.
380766704, jana.hermanova@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor úřad územního plánování
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

  • Do konce roku 2020 - představení návrhu nového ÚP zastupitelům města a KUPMI před zahájením projednávání nového ÚP dle stavebního zákona (před zveřejněním návrhu na webu a konáním společného jednání s dotčenými orgány).
  • 01/2021 - zveřejnění návrhu nového územního plánu na webu města + vypsání společného jednání s dotčenými orgány.
  • Dne 6.4.2021 se uskutečnilo společné jenání o návrhu nového ÚP s dotčenými orgány, posléze jimi byla uplatněna stanoiviska k předloženému návrhu nového ÚP.
  • Po dobu 11 týdnů (19.2. - 6.5.2021) byl návrh nového ÚP zveřejněn na webu města a veřejnost po celou tuto dobu mohla k jeho řešení uplatňovat připomínky.
  • Stav 30.7.2021: pořizovatelka ve spolupráci se zpracovatelem ÚP vyhodnocuje doručená stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti. V rámci toho se již uskutečnilo dohodovací jednání s AOPK ohledně jejich stanoviska, ve druhém týdnu 08/2021 se uskuteční stejné jednání s MK ČR.

Odkazy na výstupy projektu

Na jaře 2021 se uskutečnilo společné jednání o návrhu územního plánu, k němuž vydaly dotčené orgány svá stanoviska s řadou připomínek a požadavků na úpravu či doplnění navrženého řešení. Úřadu bylo rovněž doručeno více než 200 připomínek veřejnosti. Všechna stanoviska dotčených orgánů byla vyhodnocena, dle potřeby se uskutečnila dílčí jednání s některými dotčenými orgány. Připomínky veřejnosti byly roztříděny (dle témat a lokalizace) a poté vyhodnoceny a projednány mezi pořizovatelkou nového územního plánu, jeho projektantem, městským architektem, určeným zastupitelem pro územní plánování.Na základě výsledků projednání stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení připomínek veřejnosti byl posléze návrh nového územního plánu upravován.

Jeden z dotčených orgánů, chránící veřejné zájmy dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve svém stanovisku požadoval zpracování vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Český Krumlov na životní prostředí (dokumentace SEA). Tato dokumentace je aktuálně zpracovávána a předpokládané dokončení je na konci června 2022. Poté bude návrh nového územního plánu podle ní upraven a v tu chvíli bude hotov návrh nového územního plánu pro veřejné projednání. Před tímto veřejným projednáním bude min. 30 dní předem oznámeno datum a místo projednání a návrh nového územního plánu bude zveřejněn na webu města. Tento návrh bude opět možné připomínkovat. Předpokládaná doba zveřejnění upraveného návrhu nového územního plánu je v tuto chvíli v létě roku 2022 s tím, že veřejné projednání by se mělo uskutečnit na podzim 2022.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"