Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.K.1 Optimalizace grantového programu na kulturu, aby byl uživatelsky přívětivější a tím dostupnější pro žadatele

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceprobíhá
Priorita4A
Podmíněno projektemP.J.1

Anotace

Program podpory kultury města Český Krumlov je od svého vzniku v roce 2005 zásadním prostředkem podpory kultury ve městě. Cílem projektu je upravit program, aby byl při podávání žádostí a vykazování výstupů jak po formální stránce (co a jakým způsobem je požadováno doložit), tak po obsahové stránce (co vše je nezbytné promyslet) uživatelsky přívětivější a v souladu s výstupy Strategického plánu.

Výstup na konci

Optimalizovaný Program podpory kultury města Český Krumlov.

Zodpovědná osoba

Filip Putschögl, Mgr.
380766314, filip.putschogl@ckrumlov.cz
manager kultury, oddělení kancelář starosty
nám. Svornosti 1

Popis přípravy a realizace projektu

Pro rok 2018 došlo k navýšení finanční alokace programu o 200 tis. Kč, pokrytí žádostí se tím zvýšilo na cca 70 %. Formuláře žádosti a vyúčtování byly zestručněny na zákonem stanovené minimum informací.

V roce 2020 proběhne příprava on-line systému dotací města ve spolupráci Odboru informatiky, Odboru financí (který administruje dotační programy) a věcně příslušných odborů a oddělení. Budou zváženy různé varianty, ale současný záměr je, aby systém byl součástí Portálu občana, který bude vytvořen v roce 2020. Systém on-line dotací města by měl být spuštěn pro rok 2021.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"