Participativní rozpočet

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Projektem participativního rozpočtu udělal Český Krumlov další krok směrem k většímu zapojení veřejnosti do rozhodování o životě ve městě a připojil se k desítce českých měst, která tímto způsobem realizují řadu projektů ve městě.

Pilotní rok 2018

Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začíná a pro první pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 korun na projekty. Bonusem pak je dalších 50 000 korun pro tu část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel.

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 korun, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je následující:

Tabulka městských částí pro participativní rozpočet

Veřejnost mohla sama navrhnout, zda oblast potřebuje finance na projekty investiční (úpravy prostranství či mobiliáře) nebo tzv. měkké projekty (koncerty, sousedská setkávání apod.). Investiční projekty musely být navrženy v souladu s územním plánem a realizovány na majetku města (resp. předem by měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy). Vítězné projekty investičního charakteru budou doprovázeny příslušným odborem městského úřadu. Komunitní aktivity by naopak měly být realizovány přímo navrhovateli projektů. V každém případě se nejedná o dotační program a navrhovatel projektu není příjemce finanční podpory.

V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

A co se stane s projekty, které nesplňovaly podmínky?

Třebaže některé z podaných podnětů neodpovídaly pravidlům, nebyly například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšovaly daný rozpočet, bude se město Český Krumlov snažit, zařadit tyto investice do svého rozpočtu pro následující roky. „Podmínky pro realizaci projektů z participativního rozpočtu jsou dané a pro tento rok neměnné. Nicméně město nechce opustit smysluplné projekty, které zaslali občané. Proto se budeme snažit najít jiné cesty, jak projekty realizovat v rámci aktivit městského úřadu a jeho běžného rozpočtu," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Město Český Krumlov tímto počinem přistupuje k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Kontakt

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; tel.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"