Participativní rozpočet 2018/2019

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Startuje druhý ročník participativního rozpočtu. Město Český Krumlov rozdá na projekty občanů tři čtvrtě milionu

Pokračovat v trendu většího zapojení obyvatel do rozhodování o městě je strategií Českého Krumlova. Radnice aktuálně začíná sbírat náměty pro druhý ročník participativního rozpočtu, ve kterém si občané sami navrhnou a zvolí, čím chtějí vylepšit místo, kde žijí. Obyvatelé mají na zaslání svých nápadů celý červen.

Zastupitelé schválili realizaci projektu participativního rozpočtu 2018/2019, jehož cílem je více zapojit veřejnost do rozhodování o životě ve městě a realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel jednotlivých částí města.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na změně jeho tváře a životě v něm podílet," vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Zároveň se zastupitelstvo města rozhodlo navýšit rozpočet 2019 na projekty občanů o polovinu původní částky, tj. na celkových 750 000 korun. Místní část Slupenec má navíc částku navýšenou o 22.243 korun, což jsou prostředky, které v prvním ročníku obyvatelé na své projekty nevyčerpali. Novým Dobrkovicím byl připočítán padesátitisícový bonus za nejvyšší účast při loňském hlasování. Stejná bonus do rozpočtu 2019 obdrží i lokalita, která bude letos v hlasování procentuálně nejaktivnější.

Začíná sběr námětů

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. začíná v pátek 1. června a potrvá do 30. června 2018.

Náměty je možné zasílat prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE. Další možností je vyplnit formulář v tištěné podobě a odevzdat jej do dvou sběrných boxů umístěných buď na radnici na náměstí Svornosti a nebo na podatelně městského úřadu v Kaplické ulici 439. Formuláře jsou k dispozici zde nebo přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Podmínky participativního rozpočtu se nemění. Podpořeny mohou být investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty. V případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy). Projekty nesmí být v kolizi s jinými záměry, jedná se o veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.). V případě tzv. měkkých projektů lze žádat na komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity, které budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Participativní rozpočet 2019

Další postup

V polovině července se uskuteční veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit.

Přes léto městský úřad posoudí náměty z hlediska jejich realizovatelnosti a v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, vhodné k realizaci.

Popularizaci projektů si pak předkladatelé zajišťují především sami. Je na každém z nich, aby přesvědčil sousedy, proč mají hlasovat právě pro jeho záměr. Hlasování pak proběhne na podzim a v jednotlivých částech města mohou hlasovat pouze obyvatelé, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu.

Poté, co budou hlasováním vybrány vítězné projekty, budou předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel.

Aktuálně je v plném proudu také realizace deseti vítězných projektů pilotního ročníku participativního rozpočtu 2017/2018.

Kontakt

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; tel.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"