Krumlov bude vybírat z šesti desítek návrhů projektů v rámci participativního plánování

Šedesát návrhů, jak zlepšit život ve městě, zaslali sami občané a podnikatelé městu Český Krumlov. Které projekty, z peněz participativního rozpočtu, budou v roce 2018 realizovány, o tom rozhodne veřejnost na podzim. Nyní čeká na konci července všechny navrhovatele projednání, kde mohou projekty detailně představit a vysvětlit svůj záměr.

Prostřednictvím online formuláře nebo osmi sběrných boxů předložili občané a podnikatelé Městskému úřadu v Českém Krumlově podněty, co by si přáli ve městě opravit a vybudovat, co jim ve městě chybí. Možnosti využilo bezmála padesát občanů z osmi městských částí, kteří zaslali na šedesát projektů. V tomto roce se neobjevil žádný projekt vhodný pro realizaci pouze v městské části Slupenec.

Ze zaslaných projektů budou vybrány do podzimního hlasování veřejnosti ty, které jsou v rámci podmínek participativního rozpočtu realizovatelné, tj. investiční projekty navržené v souladu s územním plánem a realizované na majetku města s využitím vyčleněných financí pro danou městskou část. Všechny navrhovatele proto zve městský úřad na veřejné projednávání zaslaných námětů, kde budou projekty odprezentovány, bude vysvětlen záměr a cíl projektu v porovnání s podmínkami participativního rozpočtu a v neposlední řadě bude stanoven rozsah prací a finanční náročnost.

Projednávání projektů se uskuteční v úterý 25. 7. (pro oblast Nové Spolí a Vyšný) a ve čtvrtek 27. 7. (pro oblast Domoradice, Horní Brána, Latrán - Špičák, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Plešivec) od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 349, 3. patro. Parkování na parkovišti před úřadem bude v tuto dobu zdarma. Kromě navrhovatelů je i zvána široká veřejnost, která by se již nyní chtěla seznámit se všemi projekty či podpořit některého z prezentujících.

„Potěšil nás zájem občanů v prvním ročníku participativního plánování a překvapili nás i některé ze zaslaných projektů. O tom však, zda město přispěje třeba na úpravu veřejné zeleně nebo na nákup zařízení, které v letních dnech vytváří vodní mlhu a nabízí osvěžení, rozhodnou sami občané," shrnul starosta Českého Krumlova Dalibor Carda

Mezi doručenými náměty se objevili zejména požadavky na vybudování dětských hřišť, výstavby chodníků i veřejného osvětlení či výsadby zeleně. Dále si obyvatelé přejí rozmístění nových laviček po městě, zvýšení počtu odpadkových košů na sídlištích nebo revitalizaci prostoru Za Nádražím. Náměty se týkají pořádání farmářských trhů, vytvoření odpočinkových a piknikových zón pro občany nebo zbudování venkovního fitness. Zaslány byly i projekty k instalaci chytré lavičky pro bezdrátové wifi připojení, stálého pódia, pítka pro ptáky, oprava fontán nebo zmiňované mlžítko.

A co se stane s projekty, které nesplňují podmínky participativního rozpočtu?

Třebaže některé z podaných podnětů neodpovídají pravidlům, nejsou například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšují daný rozpočet, bude se město Český Krumlov snažit, zařadit tyto investice do svého rozpočtu pro následující roky. „Podmínky pro realizaci projektů z participativního rozpočtu jsou dané a pro tento rok neměnné. Nicméně město nechce opustit smysluplné projekty, které zaslali občané. Proto se budeme snažit najít jiné cesty, jak projekty realizovat v rámci aktivit městského úřadu a jeho běžného rozpočtu," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Město Český Krumlov tímto počinem přistupuje k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jež byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Další postup

Cílem červencového setkání s navrhovateli je představení projektů, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit, tak aby si nevytvářely zbytečnou konkurenci. V první polovině září se pak uskuteční prezentace projektů, vhodných k realizaci, široké veřejnosti. Město vysvětlí případné selekce projektů či doporučí úpravy. Po této prezentaci bude zahájena propagační kampaň pro hlasování. Kampaň mohou podpořit sami navrhovatelé jakoukoli vhodnou formou, ze strany města bude vyzvána veřejnost k hlasování pro projekty. Hlasování bude pouze elektronickou formou (opět přes webovou aplikaci). Nicméně na radnici i na úřadě budou vyčleněny dny a hodiny pro ty, kteří by chtěli podpořit některý z projektů a nemají vlastní možnost. Podpořit projekt v dané městské části mohou pouze občané, kteří mají v konkrétní lokalitě trvalé bydliště.

Hlasování obyvatel o vítězných projektech bude ukončeno v polovině listopadu. Poté, co veřejnost rozhodne o vítězných projektech, ty budou předloženy zastupitelstvu ke schválení a zapracovány do návrhů rozpočtu na rok 2018.

Vítězný projekt v dané lokalitě je ten, který získá největší podporu od veřejnosti (trvale bydlící). Pokud by celkové náklady vítězného projektu byly nižší než alokovaná částka v dané lokalitě, mohou být nevyčerpané prostředky (podle výše zůstatku) použity pro realizaci jiného projektu ve stejné lokalitě. V opačném případě budou nevyčerpané prostředky převedeny jako rezerva do participativního rozpočtu konkrétní lokality následujícího roku.

Pilotní rok 2018

Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začíná a pro první pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 korun na projekty. Bonusem pak je dalších 50 000 korun pro tu část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel.

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 korun, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je následující:

Tabulka městských částí pro participativní rozpočet

Veřejnost může sama navrhnout, zda oblast potřebuje finance na projekty investiční (úpravy prostranství či mobiliáře) nebo tzv. měkké projekty (koncerty, sousedská setkávání apod.). Investiční projekty musí být navrženy v souladu s územním plánem a realizovány na majetku města (resp. předem by měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy). Vítězné projekty investičního charakteru budou doprovázeny příslušným odborem městského úřadu. Komunitní aktivity by naopak měly být realizovány přímo navrhovateli projektů. V každém případě se nejedná o dotační program a navrhovatel projektu není příjemce finanční podpory.

V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; tel.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"