Změňme Český Krumlov! Startuje sběr námětů v rámci participativního plánování

Rádi byste v okolí svého bydliště měli příjemné posezení, které by sloužilo k sousedskému setkávání, nebo by vás bavilo pečovat o společnou komunitní zahrádku? Zaslouží si dětské hřiště ve vaší části města rozšířit? Chtěli byste svůj nápad realizovat sami, nebo raději ve spolupráci s městem Český Krumlov? Pojďme do toho!

V pátek 9. června začal sběr námětů k projektu participativního rozpočtu a potrvá do 30. června 2017.
 

Náměty je možné zasílat prostřednictvím online formuláře

 
Další možností je vyplnění formuláře v tištěné podobě a odevzdat jej do sběrných boxů na několika místech ve městě: na radnici na náměstí Svornosti, na městském úřadě v Kaplické ulici, v kině Luna, ve foyer divadla nebo v knihovně v Horní ulici i na pobočkách na sídlištích Mír a Plešivec či na plovárně. Na radnici a na městském úřadě na podatelně budou obyvatelům v případě dotazů k dispozici proškolení zaměstnanci úřadu. Formuláře jsou k dispozici také přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště. Po ukončení sběru projektových námětů se nejpozději do 25. července 2017 uskuteční veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit, tak aby si nevytvářely zbytečnou konkurenci. O přesném termínu setkání budou předkladatelé informováni s dostatečným předstihem. Město plánuje, že uspořádá v této souvislosti tři setkání - na městském úřadě v Kaplické ulici (pro projekty z lokalit Slupenec, Plešivec, Nové Spolí, Horní Brána), na Základní škole TGM (pro lokality Latrán - Špičák, Nové Dobrkovice) a Základní škole Za Nádražím (pro lokality Domoradice, Nádražní předměstí, Vyšný).

Druhý prázdninový měsíc má městský úřad na posouzení námětů z hlediska jejich realizovatelnosti. V první polovině září se pak uskuteční prezentace projektů, vhodných k realizaci, široké veřejnosti. Město vysvětlí případné selekce projektů či doporučí úpravy. Po této prezentaci bude zahájena propagační kampaň pro hlasování. Kampaň mohou podpořit sami navrhovatelé jakoukoli vhodnou formou, ze strany města bude vyzvána veřejnost k hlasování pro projekty. Hlasování bude pouze elektronickou formou (opět přes webovou aplikaci). Nicméně na radnici i na úřadě budou vyčleněny dny a hodiny pro ty, kteří by chtěli podpořit některý z projektů a nemají vlastní možnost. Podpořit projekt v dané městské části mohou pouze občané, kteří mají v konkrétní lokalitě trvalé bydliště.

Hlasování obyvatel o vítězných projektech bude ukončeno v polovině listopadu. Poté, co veřejnost rozhodně o vítězných projektech, ty budou předloženy zastupitelstvu ke schválení a zapracovány do návrhů rozpočtu na rok 2018.

Vítězný projekt v dané lokalitě je ten, který získá největší podporu od veřejnosti (trvale bydlící). Pokud by celkové náklady vítězného projektu byly nižší než alokovaná částka v dané lokalitě, mohou být nevyčerpané prostředky (podle výše zůstatku) použity pro realizaci jiného projektu ve stejné lokalitě. V opačném případě budou nevyčerpané prostředky převedeny jako rezerva do participativního rozpočtu konkrétní lokality následujícího roku.

Pilotní rok 2018

Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začíná a pro první pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 korun na projekty. Bonusem pak je dalších 50 000 korun pro tu část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel.

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 korun, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je následující:

Tabulka městských částí pro participativní rozpočet

Veřejnost může sama navrhnout, zda oblast potřebuje finance na projekty investiční (úpravy prostranství či mobiliáře) nebo tzv. měkké projekty (koncerty, sousedská setkávání apod.). Investiční projekty musí být navrženy v souladu s územním plánem a realizovány na majetku města (resp. předem by měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy). Vítězné projekty investičního charakteru budou doprovázeny příslušným odborem městského úřadu. Komunitní aktivity by naopak měly být realizovány přímo navrhovateli projektů. V každém případě se nejedná o dotační program a navrhovatel projektu není příjemce finanční podpory.

V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; tel.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"