Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.E.1 Navržené režimy pro zklidňování dopravy v obytných a dalších pobytových oblastech

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita2B
Podmíněno projektemD.U.1

Anotace

Vytipování oblastí pro zklidňování dopravy a navržení režimu zklidnění formou konkrétního dopravního značení a úpravou dopravního režimu - v obytných a pobytových oblastech probíhá zároveň s D.U.1

Výstup na konci

Při tvorbě akčního plánu bylo navrženo, že výstupem má být seznam lokalit s potřebou úpravy dopravního režimu a navržení optimálního systému dopravy v nich a realizace jednoduchých úprav (dopravní značení, dopravní zařízení a prvky bezpečnosti jako ostrůvky, zábrany a podobně). Vzhledem k tomu, že se ale jedná o dlohodobý projekt bez časového rámce, kdy cílový stav není definován, budou práce na tomto projektu (spolu s projektem D.U.1) průběžně pokračovat bez uvedení termínu dokončení.

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Průběžně se již řeší drobné úpravy a vylepšení přehlednosti a organizace dopravy:

 • zdůraznění některých pravidel silničního provozu dopravním značením, zlepšování rozhledových parametrů samostatných sjezdů, umisťování dopravních zrcadel pro zajištění bezpečnosti provozu
 • zabezpečení tras pro pěší, cyklo a přechodů
 • omezení pohybu autobusů po městě a zákaz vjezdu autobusům a jiným např. rozměrově nevhodným vozidlům do některých ulic a částí města
 • pravidelné sledování a vyhodnocování organizace dopravy v zónách placeného stání, popř. rozšiřování zón do dalších oblastí
 • probíhá příprava umístění měřičů rychlosti jízdy vozidel
 • příprava technického zabezpečení vjezdů do pěší zóny města
 • shromažďování podkladů pro zklidňování dopravy v obytných lokalitách (např. Horní Brána)
 • úprava dopravního značení na základě podnětů obyvatel

 

Odkazy na výstupy projektu

Při tvorbě akčního plánu bylo navrženo, že výstupem má být seznam lokalit s potřebou úpravy dopravního režimu a navržení optimálního systému dopravy v nich a realizace jednoduchých úprav (dopravní značení, dopravní zařízení a prvky bezpečnosti jako ostrůvky, zábrany a podobně). Vzhledem k tomu, že se ale jedná o dlohodobý projekt bez časového rámce, kdy cílový stav není definován, budou práce na tomto projektu (spolu s projektem D.U.1) průběžně pokračovat bez uvedení termínu dokončení.

V průběhu bylo zjištěno, že projekt D.U.1 je jedním z nástrojů pro realizaci tohoto projektu a tyto projekty je vhodné spojit do jednoho, protože jsou velmi úzce svázané. Neřešíme projekt globální formou, ale po jednotlivých lokalitách v návaznosti na aktuální potřeby obyvatel a města. Nedávno realizované úpravy související s těmito projekty jsou např.

 • rozšíření zón placeného stání na sídl. Plešivec a pravidelný dohled nad organizací dopravy v celé soustavě zón placeného stání
 • zřízení zóny s dopravním omezením v Plešivecké ulici, Plešiveckém náměstí a ulici Horská
 • zřízení zóny s dopravním omezením v ulici Po Vodě a na Dolním náměstíčku (zde aktuálně řešíme zpřehlednění režimu na stávajících parkovacích místech)
 • úprava dopravního režimu na parkovacích stáních před prodejnou Jednoty Plešivec
 • úprava dopravního režimu v ulici U Trojice
 • úprava a zpřehlednění parkování a dopravní situace v ulici Vyšehradská u dětského hřiště
 • zvýraznění modrých zón v ulici Pivovarská a Rooseveltova
 • rekonstrukce komunikací tř. Míru a Zahradní včetně uspořádání parkování
 • průběžná obnova vodorovného značení na sídlištích
 • úprava organizace dopravy v klidu na sídl. Špičák v souvislosti s rekosntrukcí povrchu komunikací

Průběžně se řeší další úpravy a vylepšení přehlednosti a organizace dopravy:

 • zdůraznění některých pravidel silničního provozu dopravním značením, zlepšování rozhledových parametrů samostatných sjezdů, umisťování dopravních zrcadel pro zajištění bezpečnosti provozu
 • zabezpečení tras pro pěší, cyklotras a přechodů
 • omezení pohybu autobusů po městě a zákaz vjezdu autobusům a jiným např. rozměrově nevhodným vozidlům do některých ulic a částí města
 • pravidelné sledování a vyhodnocování organizace dopravy v zónách placeného stání, popř. rozšiřování zón do dalších oblastí
 • zavedení systému měření rychlosti jizdy vozidel
 • příprava technického zabezpečení vjezdů do pěší zóny města
 • shromažďování podkladů pro zklidňování dopravy v celých obytných lokalitách formou zřizování zón s dopravním omezením (např. Horní Brána I, Horní Brána II, Nové Spolí)
 • úprava a doplnění dopravního značení na základě podnětů obyvatel

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"