Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.E.1 Navržené režimy pro zklidňování dopravy v obytných a dalších pobytových oblastech

Plánovaný termín realizaceduben 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita2B
Podmíněno projektemD.U.1

Anotace

Vytipování oblastí pro zklidňování dopravy a navržení režimu zklidnění formou konkrétního dopravního značení a úpravou dopravního režimu - v obytných a pobytových oblastech probíhá zároveň s D.U.1

Výstup na konci

Seznam lokalit s potřebou úpravy dopravního režimu a navržení optimálního systému dopravy v nich a realizace jednoduchých úprav (dopravní značení, dopravní zařízení a prvky bezpečnosti jako ostrůvky, zábrany a podobně).

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Průběžně se již řeší drobné úpravy a vylepšení přehlednosti a organizace dopravy:

  • zdůraznění některých pravidel silničního provozu dopravním značením, zlepšování rozhledových parametrů samostatných sjezdů, umisťování dopravních zrcadel pro zajištění bezpečnosti provozu
  • zabezpečení tras pro pěší, cyklo a přechodů
  • omezení pohybu autobusů po městě a zákaz vjezdu autobusům a jiným např. rozměrově nevhodným vozidlům do některých ulic a částí města
  • pravidelné sledování a vyhodnocování organizace dopravy v zónách placeného stání, popř. rozšiřování zón do dalších oblastí
  • probíhá příprava umístění měřičů rychlosti jízdy vozidel
  • příprava technického zabezpečení vjezdů do pěší zóny města
  • shromažďování podkladů pro zklidňování dopravy v obytných lokalitách (např. Horní Brána)
  • úprava dopravního značení na základě podnětů obyvatel

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"